МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БЕРДИЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор коледжу

І.О. Демусь

2016р.  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію 

 

Бердичів 2016

 

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань при вступі на навчання до ДВНЗ «Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» (далі - коледж).

Це положення розроблене Приймальною комісією коледжу (далі -Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.01.2013 №12 "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України" та Правилами   прийому   до   коледжу,   затвердженими   директором коледжу 14 грудня 2015 року.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників. Апеляційна  комісія  працює  на  засадах  демократичності,  прозорості  та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України (далі - Умови прийому), Правил прийому до коледжу (далі - Правила прийому) та положення про Приймальну комісію коледжу.

1.2.   Положення  про   апеляційну   комісію  затверджується  директором коледжу.

1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань шляхом розміщення на веб-сайті вищого навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії. 

 

2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1.  Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора коледжу не пізніше 10 БЕРЕЗНЯ.

2.2.  Кількісний  склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому.

2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників коледжу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної  комісії, комісії для проведення співбесід.

2.4. До складу апеляційної комісії входять:

  • голова апеляційної комісії;
  • секретар апеляційної комісії;
  • члени апеляційної комісії.

2.5.  Головою   апеляційної   комісії   призначається   один   із заступників директора коледжу, який не є членом предметних екзаменаційних комісій. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.6.Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар (заступни відповідального секретаря) приймальної комісії коледжу.

Секретар апеляційної комісії:

  • подає   на   затвердження   директору   коледжу   розклад   засідань апеляційної комісії;
  • приймає   апеляційні   заяви   від   абітурієнтів,   які   не   згодні   з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;
  • здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;
  • подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Для прийняття рішення на засіданні апеляційної комісії необхідна присутність не менше 2/3 членів комісії. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

2.8.   Рішення   апеляційної   комісії   оформлюється   протоколом,   який підписується головою і членами комісії.

2.9. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі родичі яких вступають до коледжу у поточному році.

2.10. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ

 

3.1.    Вступник має право подати письмову апеляцію щодо екзаменаційної оцінки (кількість балів), отриманої на вступному випробуванні.

3.2.    Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім'я голови Приймальної комісії тільки у письмовій формі.

3.3.    Вступник,   який   претендує   на   перегляд   оцінки,   отриманої   на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

3.4.    Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.5.    Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

3.6.    Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7.    Під    час    проведення    вступних    випробувань    забороняється користуватись    електронними    приладами,    підручниками,    навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням.

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються.

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ

 

4.1.         Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного дня після її подання.

4.2.         При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції.

4.3.         На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера.

4.4.         Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція    якого    розглядається,    на   засідання    апеляційної   комісії   не допускаються.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

4.5.  Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути присутнім співробітник приймальної комісії.

 

4.6. Додаткове   опитування   вступника   при   розгляді   апеляції   не допускається.

4.7. Під час розгляду апеляції члени апеляційної  комісії протоколюють усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника.

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні.

4.9. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:

"попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється"; 

"попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до  прийнятої   системи    оцінювання    результатів    вступних випробувань)";

"попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно    до    прийнятої   системи    оцінювання    результатів    вступних випробувань)".

4.10.    Результати    апеляції   оголошуються    вступнику    відразу   після закінчення   розгляду   його   роботи.   Вступнику   пропонується   підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

4.11.  У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує протокол    апеляційної    комісії,    голова    апеляційної    комісії    здійснює відповідний запис у протоколі апеляційної комісії, члени апеляційної комісії
складають докладну рецензію на роботу вступника, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

 

4.12.   Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.13. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань вступника   виставляється   цифрою   та   прописом   спочатку   у   протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної
відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії.

4.14. Протоколи  засідань  апеляційної комісії зберігаються  у  справах Приймальної комісії поточного року.

4.15. Щорічна  робота   апеляційної  комісії  закінчується   звітом,   який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії.