Столітні традиції

професійного навчання і наукових

звершень

 

  Форум проходив на базі Бердичівського коледжу про­мисловості, економіки та права. Обговорювалися надзвичайно важливі державотворчі питан­ня правового забезпечення розвитку промисловості, еко­номіки, формування моло­діжної політики, запобігання і протидії злочинності серед неповнолітніх в Україні та налагодження тісних парт­нерських відносин в освіті та науковій правничій діяльності столичних вузів з регіональ­ними навчальними закладами Вінничини, Житомирщини, Закарпаття, зокрема, співпра­ці КУП НАН України з його партнерами у Бердичеві, Він­ниці, Кам’янці-Подільському,  Коломиї, Львові, Рівному та Ужгороді.

  Слід зазначити, що вибір місця й установи, на базі якої відбувся даний форум, - невипадковий. Справа в тому, що в цьому коледжі сформували­ся столітні українські традиції сучасного професійного нав­чання та наукових звершень у галузях металургії, маши­нобудування, промисловості, інженерного програмного забезпечення, економіки та пра­ва (1903-2018 рр.).

  Відомо, що початком надан­ня професійних освітніх послуг в даному регіоні стало відкрит­тя 115 років тому (12 жовтня 1903 року) в Бердичеві три­класної школи ремісничих учнів, яка готувала майстрів для механічних і цукрових заводів та приватних майсте­рень. За свою понад століт­ню історію даний навчальний заклад знаходився в постійно­му творчому пошуку, оскільки готував інженерно-технічний персонал для машинобудівних заводів за спеціальністю «Хо­лодна обробка металів різан­ням», «Деревообробка» тощо. Випускники даного навчально­го закладу працювали у відом­ствах Міністерства хімічного та нафтового машинобудування, а також Міністерства важкого машинобудування.

  У даний час цей навчальний заклад підпорядкований Міністерству освіти та науки України і рішенням ДАК МОН України акредитований як заклад вищої освіти. На сьогодні тут готується фахівці з достатньо широкого й водночас унікального спектру спеціалізацій по наданню освітніх послуг громадянам України. Зокрема, спеціальність «Металургія» передбачає спеціалізацію за такими напрямами, як ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів, художнє та ювелірне литво, а спеціальність «Галузеве ма­шинобудування» забезпечує спеціалізацію в галузі «Тех­нології обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лі­ніях» та «Сучасні комп'ютерні технології в машинобудуванні», «Хімічне і нафтове машино­будування» і «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв». Особливо ціка­вими для даного регіону є такі спеціальності як «Інженерія програмного забезпечення», «Облік і оподаткування», «Еко­номіка», «Фінанси, банків­ська справа та страхування», «Право» та «Фізична культура і спорт».

  Очевидно, що такий ши­рокий і водночас концентро­ваний спектр спеціальностей і спеціалізацій відповідає сучас­ним вимогам та потребам, що визначаються форматом новіт­ніх трендів Індустрії 4.0, чет­вертої промислової революції, а також інноваційного суспіль­ства знань, які всебічно обго­ворювалися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

  Щодо безпосередньої участі в організації і проведенні да­ного форуму науковців КУП НАН України, то вона не ви­падкова, оскільки між цими навчальними закладами уже давно укладений меморандум про співпрацю в освітній і нау­ковій діяльності. Й нинішня конференція - один із низки запланованих заходів, зазна­чених у вказаному докумен­ті. Слід зазначити, що тісна співпраця КУП НАН України із Бердичівським коледжем промисловості, економіки та права має великі перспективи в майбутньому, оскільки Київ­ський університет права - це креативний державний вищий навчальний заклад, який фак­тично є єдиним навчально-науковим комплексом у системі Національної академії наук України, що здійснює підготовку фахівців у галузі права та міжнародних відно­син за напрямами підготовки «Право» і «Міжнародне пра­во» освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра. Крім того, в університеті здійс­нюються наукові дослідження, які є теоретично і практично значимими для освітніх спеціа­лізацій, що сформовані в Бер­дичівському коледжі. Зокрема, це такі новітні галузі і підгалузі знань, як: ІТ-право, ІТ-інте-лектуальна власність, ІТ-інноваційне право, ІТ-економіка, електронна комерція, ІТ-безпека, ядерна безпека, ІТ-кримінологія, кіберкриміналістика, ІТ-експертологія тощо.

 

Вплив факторів

соціально-комунікаційної

інженерії на злочинність неповнолітніх

 

  Головне завдання, яке ставила перед собою організатори даної конференції - аналіз впливу факторів соціально-комунікаційної інженерії на злочинність неповнолітніх в умовах становлення незалежної Української держави.

  У заході взяли участь директор Бердичівського коледжу промисловості, економіки і права Іван Демусь та його заступник Броніслав Марковський, голова циклової комісії коледжу зі спеціалізації правознавство Валерій Посудевський, генеральний директор юридичної компанії ТОВ «АЮР-КОНСАЛТИНГ» Микола Малій, кандидат юридичних наук, доцента Київського університету права НАНУ Юрій Ковальчук,  прокурор Бердичівської місцевої прокуратури Олена Маліновська, начальник відділу організаційної роботи юридичного забезпечення ді­яльності та персоналу Берди­чівського центру вторинної безоплатної правової допомоги Олександр Невдовиченко, на­чальник служби у справах дітей виконавчого комітету Берди­чівської міськради Світлана Михальченко, старший інспек­тор ювенальної превенції сек­тору превентивної діяльності Бердичівського відділу поліції Олеся Чубоха, а також освітя­ни і науковці з інших регіонів України та студенти коледжу.

  При цьому слід зазначити, що цікавими і оригінальними були доповіді не лише поваж­них освітян та науковців, які прибули з Вінниці і Києва, але і студентів коледжу зокрема, Анастасії Степанюк, Миколи Ковальчука, Вікторії Назаревич, Анни Зайцевої, які роз­крили доволі складні проблеми злочинності неповнолітніх, проаналізували кримінологічну характеристику злочинів, пов'язаних із наркотизмом; окреслили засоби попередження насильницької злочинності з використанням зброї; здійснили аналіз злочинності в галузі соціально-комунікаціної індустрії, а ще розкрили сутність комп'ютерної злочинності та кібертероризму.

  Водночас конференція «Проблеми ювенальної юстиції: Європейський досвід та українські реалії» стала потужним «майданчиком» для обміну ідеями, думками, міркуваннями, по-перше, щодо загальної характеристики процесу детермінації злочинності неповнолітніх в умовах поширення доктрин четвертої промислової революції, Індустрії 4.0 та суспільства знань у світі, по-друге, учасники форуму в своїх виступах окреслили основні причини та умови злочинності неповнолітніх, розкрили механізм їх дії, охарактеризували сутність взаємодії соціальних і біологічних чинників у генезисі злочинної поведін­ки неповнолітніх у типових й екстремальних ситуаціях, по-третє, доповідачі здійс­нили кримінологічний аналіз детермінант злочинності неповнолітніх у незалежній Ук­раїні, зокрема, проаналізували сутність впливу економічних, організаційно-управлінських, ідеологічних, політичних та інших соціальних факторів на динаміку і структуру під­літкової злочинності в умовах розвитку соціально-комуніка­ційної інженерії.

 

Висновки і пропозиції

 

  Як уже зазначалося, ос­новною метою форуму було визначення механізмів впли­ву   факторів соціально-ко­мунікаційної інженерії на злочинність неповнолітніх в умовах переходу до іншо­го соціально-економічного ладу - Індустрії 4.0 та здобуття незалежності України, а також розробки пропозицій щодо ре­альних ефективних форм, за­собів та методів профілактики злочинності неповнолітніх в умовах розвитку електронної комунікації. Очевидно, що економічні процеси, які від­буваються в державі (падін­ня виробництва, безробіття і подальше масове зубожіння населення, розбалансованість економіки, інфляція і гіпер­інфляція, зниження продук­тивності праці), адекватно відбиваються на стані криміно­генної ситуації в країні. Тому підготовка фахівців з креативних професій, які отримують сучасні студенти, зокрема ви­пускники Бердичівського коле­джу, є фундаментом і надійним гарантом покращення еконо­мічних процесів в Україні.

  Вважаємо, що всі ці пріо­ритетні наукові новітні тренди, які обговорювалися на даному форумі, сприятимуть подальшому розвитку й удо­сконаленню тих інноваційних професій та спеціальностей, які набувають студенти дано­го коледжу це, в свою чергу, створить реальні умови для протидії соціально-комуніка­ційним факторам злочинності неповнолітніх в Україні.

  З іншого боку, пробле­ми, які обговорювалися на форумі, закладе міцний фун­дамент, по-перше, для роз­робки основних напрямів загальносоціальної профілак­тики злочинності неповнолітніх в умовах тотального розвитку соціально-комунікаційної ін­женерії і, по-друге, сприятиме формуванню спеціальної кри­мінологічної доктрини та діє­вого механізму індивідуальної профілактики злочинів, скою­ваних неповнолітніми в умовах впливу соціально-комунікацій­них факторів в Україні. 

 

Юридичній Вісник України

№ 6 (1231) 8-14 лютого 2019 року